Հայոց պատմության հարցեր

Նախագահ`ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Նախագահի տեղակալ` Կարեն Խաչատրյան

Գլխավոր խմբագիր` Արտաշես Շանհազարյան   

Անդամներ` Ա.Ռ. Խոսրոևա (ԱՄՆ), Խ.Ր. Գազեր (ԳՖՀ), Ի.Վ. Կրյուչկով (ՌԴ), Հ.Ղ. Մուրադյան, Ռ.Օ. Սահակյան, Վ.Հ. Թորոսյան, Վ.Ս. Սարգսյան:

ԷԹԻԿԱ ԵՎ  ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ETHICS AND STANDARDS

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը պարբերաբար կազմակերպել է երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների գիտական նստաշրջաններ: Այս գիտաժողովների թեզիսները մշտապես հրատարակվել են, ինչը հանդիսացել է ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողներից շատերի առաջին քայլերը գիտության մեջ: Երիտասարդների գիտական գործունեության հետագա խրախուսման նպատակով նստաշրջանների հրավիրման, թեզիսների տպագրության հետ մեկտեղ, ինստիտուտի գիտական խորհուրդը, 1997 թվականից նախաձեռնեց, առանձին գրքույկներով, հոդվածների ժողովածուներով հրատարակել երիտասարդ գիտնականների աշխատությունների շարք: Նույն թվականի նոյեմբերին լույս տեսավ առաջին գրքույկը, որում տեղ գտան հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին վերաբերող հետաքրքրական հոդվածներ, որոնք նախապես քննարկվել և հրատարակության էին երաշխավորել ինստիտուի համապատասխան բաժինները: 
 Ժողովածուն լույս է տեսնում Մեսրոպ Արք. Աշճյան մատենաշար խորագրով: 


1. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 1

2. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 2

3. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 3

4. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 4

5. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 5

6. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 6

7. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 7

8. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 8

9. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 9

10. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 10

11. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 11

12. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 12

13․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 13

14․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 14

15․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 15

16․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 16

17․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 17

18․ Հայոց պատմության հարցեր պրակ 18

19. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 19

20. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 20

21. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 21

22. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 22 (1)

23. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 23 (2)

24. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 24 (1)

25. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 25 (2)