ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ՝ ՊԲՀ-Ի ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ԿԱՅՔԷՋԻ ՀԱՍՑԵԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ»-Ի ԱՆՑԱԾ ՈՒՂԻՆ

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ «ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

THE PASSED PATH OF THE “HISTORICAL-PHILOLOGICAL JOURNAL”

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Նախագահ`ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Գլխավոր խմբագիր` ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ  ԶԱՔԱՐՅԱՆ   

Գլխավոր խմբագրի տեղակալ` ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ 

Պատասխանատու քարտուղար՝ ՍՏՅՈՊԱ ՊԵՏՈՅԱՆ

Անդամներ` ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼԵՎՈՆ, ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՊԱՎԵԼ, ԲԱՐԴԱԿՉՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ (ԱՄՆ)ԶԵՔԻՅԱՆ ԼԵՎՈՆ (Իտալիա), ԿԱՏՎԱԼՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐ, ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՄՈՒՐԱԴ, ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  ՀԵՆՐԻԿ, ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՆԻԿՈԼԱՅՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ ՎԱՀԱՆ, ՏԵՐՅԱՆ  ԱԲՐԱՀԱՄ (ԱՄՆ), ՏՈՆԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ (Ֆրանսիա)

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ В РЕДАКЦИИ 

THE RESPONSIBILITIES OF THE EDITORIAL BOARD  MEMBERS IN THE EDITORIAL  

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

EDITORIAL BOARD SESSION PROTOCOLS

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 4 (39)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (40)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2 (41)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3 (42)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (43)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2 (44)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3 (45)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (46)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2 (47)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3 (48)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (49)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2 (50)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3 (51)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 1 (52)

ՈւՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ

A GUIDELINE FOR THE AUTHORS

 

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Աղավնի Շահինյան, Կարինե Ալեքսանյան, Գոհար Հովհաննիսյան, Թամար Զաքարյան, Լիանա Օհանյան, Մարինե Ժամկոչյան

 

 

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2018, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2018, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2018, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2019, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2019, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2019, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2020, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2020, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2020, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2021, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2021, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2021, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2022, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2022, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2022, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2023, 1

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2023, 2

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2023, 3

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 2024, 1

«ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ»‐Ի ԱՐԽԻՎ