«ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ԱՇՃԵԱՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐՈՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳՐՔԵՐԻ ՑԱՆԿ

 2005

 1. Կոս­տանդ­յան Էմ­մա, Ակ­նարկ­ներ արևմ­տա­հայ մշա­կու­թա­յին և հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան կյան­քի պատ­մութ­յան (19-րդ դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­ներ), Եր., 2005, 176 էջ:
 2. Սա­հակ­յան Ար­ման, Սե­բաս­տիա­յի նա­հան­գի վար­չա­ժո­ղովրդագրա­­կան պատ­կե­րը 19-րդ դա­րի վեր­ջին և 20-րդ դա­րի սկզբին, Եր­., 2005, 114 էջ:
 3. Խան­լա­րի Կա­րէն, Հայ բնակ­չու­թեան էթ­նոկ­րօ­նա­կան վե­րա­կեր­պում­նե­րը Թուր­քիա­յի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում, Եր­., 2005, 118 էջ:
 4. Ղա­սաբ­յան Զոհ­րապ, Կ­րա­կոտ և­ ան­տե­սա­նե­լի ճա­կա­տում (հու­շեր անց­յա­լից), Եր­., 2005, 108 էջ:
 5. Մա­նուկ­յան Եվ­գեն­յա, Հայ ժո­ղովր­դի ազ­գա­հա­վաք­ման գոր­ծըն­թա­ցը Ար­ևել­յան Հա­յաս­տա­նում 19-րդ դա­րի 20-ա­կան թթ. վեր­ջե­րին–30-ա­կան թթ. սկզբնե­րին, Եր­., 2005, 216 էջ:
 6. Մել­քոն­յան Ա­շոտ, Ն­յու­թեր Ա­խալց­խա­յի և Ա­խալ­քա­լա­քի դպրոց­նե­րի պատ­մու­թյու­նից (19-րդ դար – 20-րդ դա­րի սկիզբ), Եր­., 2005, 178 էջ:

2006

 1. Ղամ­բար­յան Ար­մե­նու­հի, Հայ­կա­կան հար­ցը 1912–1914 թթ. և Մեծ Բ­րի­տա­նիան, Եր­., 2006, 232 էջ:
 2. Մել­քոն­յան Ա­ղա­սի, Հա­յաշ­խարհ գողտ­րիկ. Ջա­վախք, Եր­., 2006, 332 էջ:
 3. Մու­րադ­յան Հա­կոբ, Կար­սի նա­հան­գի վար­չա­ժո­ղովր­դագ­րա­կան նկա­րա­գի­րը 19-րդ դա­րի ա­ռա­ջին ե­րես­նամ­յա­կին, Եր­., 2006, 236 էջ:
 4. Բար­խու­դար­յան Վ­լա­դի­միր, Հա­մա­ռոտ ուր­վա­գիծ Ռու­սա­կան կայս­րութ­յան հայ­կա­կան դպրոց­նե­րի պատ­մութ­յան (18-րդ դ. վերջ–20-րդ դ. սկիզբ), Եր­., 2006, 72 էջ:
 5. Ղա­զա­խեց­յան Վ­լա­դի­միր, Հա­յաս­տա­նը 1920–1940 թթ., Եր­., 2006, 564 էջ:
 6. Ա­նան­յան Ա­րամ, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան հիմ­նախն­դիր­նե­րը հայ-թուր­քա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում (1991–2004 թթ.), Եր­., 2006, 122 էջ:
 7. Տե­րո­յան Վա­րազ­դատ, Գի­տա­կան և հ­րա­պա­րա­կա­խո­սա­կան աշ­խա­տու­թյուն­ներ, Եր­., 2006, 436 էջ:
 8. ՍունՑը­զի, Երկ ռազ­մա­կան ար­վես­տի մա­սին, Եր­., 2006, 68 էջ:
 9. Բար­թիկ­յան Հ­րաչ, Հայ-բյու­զան­դա­կան հե­տա­զո­տութ­յուն­ներ» հ. III, Եր­., 2006, 316 էջ:
 10. Սարգս­յան Վա­հե, Սամց­խե-­Ջա­վախք-Թ­ռեղ­քը հայ-վրա­ցա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հո­լո­վույ­թում (1980-ա­կան թթ. վերջ – 1990-ա­կան թթ.), Եր­., 2006, 376 էջ:
 11. Պետ­րոս­յան Սար­գիս, Դա­սե­րը և­ ե­ռա­դա­սութ­յան դրսևո­րում­նե­րը հին Հա­յաս­տա­նում, Եր­., 2006, 473 էջ:
 12. Գե­ղամ­յան Գուր­գեն, Սա­հակ­յան Ռու­բեն, Դր­վագ­ներ հայ օ­դա­չու­նե­րի Ար­ցա­խում մղած հե­րո­սա­կան պայ­քա­րից, Եր­., 2006, 77 էջ:
 13. Կազ­մող՝ Էմ­մա Կոս­տանդ­յան, «Ար­ծո­ւի Վաս­պու­րա­կան» ամ­սագ­րի մա­տե­նա­գի­տութ­յուն (1855-1856, 1858-1864 թթ.), Եր­., 2006, 46 էջ:
 14. Чальян Марина, Освещение арцахского движения в армянской англоязычной прессе США (февраль 1988 – август 1990 гг.), Ереван, 2006, 252 с.

2007

 1. Մես­րոպ ար­քե­պիս­կո­պոս Աշ­ճեան, Մեր դժո­ւար ժա­մա­նակ­նե­րի Մեծ հա­յը, Եր­․, 2007, 344 էջ:
 2. Թորոսյան Համլետ, Էջմիածնի վանական տնտեսությունը XV–XVIII դարերում, Եր․, 2007, 266 էջ:
 3. Аветисян Грант, Генералы армяне в Российкой империи, Ереван, 2007, 240 с.
 4. Խաչատրյան Կարեն, Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920–1922 թվականներին, Եր․, 2007, 260 էջ:
 5. Զաքարյան Լիլիթ, Խորհրդահայ գյուղի մայրամուտը (սոցիալ-տնտե­սական փո­փոխու­թյունները խորհրդահայ գյուղում 1980-ական թթ.), Եր․, 2007, 124 էջ:
 6. Киракосян Джон, Алексей Дживелегов и его историко-публицисти­чес­кое наследие, Ереван, 2007, 264 с.
 7. Melkonyan Ashot, Javakhk in the 19th century and the 1st cuarter of the 20th century, Yerevan, 2007, 356 p.
 8. Բայ­բուրդ­յան Վա­հան, Նոր Ջու­ղա, Եր­․, 2007, 154 էջ:
 9. Հու­նան­յան Արծ­վի, Պատ­մա­կան ար­դա­րութ­յունն ընդ­դեմ ուրա­ցութ­յան, Եր­․, 2007, 108 էջ:
 10. Մե­լիք­յան Կա­րի­նե, «Narratio de rebus Armeniane» հայ-քաղ­կե­դո­նա­կան եր­կը վաղ-միջ­նա­դար­յան հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մութ­յան կար­ևոր սկզբնաղբ­յուր, Եր­․, 2007, 165 էջ:

2008

 1. Վար­դան­յան Վ­րեժ, Պահ­լա­վու­նի­նե­րը հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան և հոգ­ևոր ա­նա­ղար­տութ­յան պա­հա­պան­ներ, Եր­․, 2008, 234 էջ:
 2. Կոս­տանդ­յան Էմ­մա, Գա­րե­գին Սր­վանձտ­յանց (կյան­քը և գոր­ծու­նեութ­յու­նը), Եր­․, 2008, 200 էջ:
 3. Մե­լիք-­Թանգ­յան Ներ­սես, Շու­շուց դէ­պի հին Նա­խիջ­ևան, Եր․, 2008, 115 էջ:
 4. Պար­թե­նիոս Ա­թե­նա­ցի, Պատ­մութ­յուն հու­նաց և հա­յոց տա­րա­ձայ­նութ­յան, ա­ռա­ջա­բա­նը, թարգմ. և ծա­նոթ.՝ Հ­րաչ Բար­թիկ­յա­նի, Եր­․, 2008, 188 էջ:
 5. Կոս­տանդ­յան Էմ­մա, Մկր­տիչ Խ­րիմ­յան. հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը, Եր­․, 2008, 459 էջ:
 6. Կազ­մող՝ Ռու­բեն Սա­հակ­յան, Հայ­կա­կան ոս­տի­կա­նութ­յան կազ­մա­կեր­պու­մը և գոր­ծու­նեու­թյու­նը Վա­նի նա­հան­գա­պե­տութ­յան շրջա­նում (1915 թ. մա­յի­սի 8 – հու­լի­սի 17): Փաս­տաթղ­թե­րի և ն­յու­թե­րի ժո­ղո­վա­ծու, Եր­․, 2008, 130 էջ:
 7. Սա­րու­խան­յան Նո­րայր, Ա­լեք­սեյ Ջի­վե­լե­գո­վը որ­պես պատ­մա­բան և Հայ­կա­կան հար­ցը, Եր­․, 2008, 95 էջ:
 8. Մու­րադ­յան Հա­կոբ, Կուր­սա­յին և­ ա­վար­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի մե­թո­դա­կան ցու­ցում­նե­րի ու Հա­յոց նոր պատ­մութ­յան (XVII դ. II կես – 1918 թ.) թե­մա­նե­րի ձեռ­նարկ, Եր­․, 2008, 102 էջ:

2009

 1. Ա­կա­դե­մի­կոս Աբ­գար Ռու­բե­նի Հով­հան­նիս­յա­նի տպա­գիր աշ­խա­տութ­յուն­նե­րի մա­տե­նա­գի­տութ­յուն, Եր­․, 2009, 35 էջ:
 2. Հայ­կա­կան հար­ցի մի­ջազ­գայ­նաց­ման 130-ամ­յա­կը և պատ­մութ­յան դա­սե­րը: (գի­տա­ժո­ղո­վի նյու­թեր), Եր­․, 2009, 132 էջ:
 3. Ա­վե­տիս­յան Սու­րեն, Մեր­ձա­վոր Ա­րևել­քի Ա­մե­րիկ­յան նպաս­տա­մա­տույց կո­մի­տեի (Ա­մեր­կոմ) գոր­ծու­նեութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նում 1918–1930 թթ., Եր­․, 2009, 227 էջ:
 4. Հով­սեփ­յան Մա­րիամ, ՀՅԴ Կ.­Պոլ­սի պար­բե­րա­կան մա­մու­լը (1909–1924 թթ.), Եր­․, 2009, 194 էջ:
 5. Դե­պի խոր­քը լե­ռան (ժո­ղո­վա­ծու՝ նվիր­ված Սիլ­վա Կա­պու­տիկ­յա­նին), Եր­․, 2009, 312 էջ:
 6. Ասր­յան Ար­մեն, Ա­րամ Մա­նուկ­յան. կյան­քը և գոր­ծու­նեութ­յու­նը, Եր­․, 2009, 114 էջ:
 7. Свазян Генрик, История страны Алуанк, Ереван, 2009, 222 с.

2010

 1. Ղա­րիբ­ջան­յան Ս­տե­փան, Է­ջեր Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի գի­տա­կան կյան­քի տա­րեգ­րութ­յու­նից (1920–1930-ա­կան թթ.), Եր­․, 2010, 64 էջ:
 2. Բո­յաջ­յան Հո­վա­կիմ, Պո­ղոս Նու­բար փա­շան և բա­րե­նո­րո­գում­նե­րի խնդի­րը Արևմտ­յան Հա­յաս­տա­նում (1912–1914 թթ.), Եր­․, 2010, 208 էջ:
 3. Բախ­չին­յան Արծ­վի, Հա­յութ­յու­նը Ս­կան­դի­նավ­յան երկր­նե­րում, Եր­․, 2010, 280 էջ:
 4. Ա­րամ Մա­նուկ­յան. ազ­գա­յին և պե­տա­կան գոր­ծի­չը (հոդ­ված­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր­․, 2010, 119 էջ:
 5. Սարգս­յան Սու­րեն, 1885–1908 թթ. հայ ժո­ղովր­դի ազ­գա­յին­–ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րը ար­մե­նա­կան գոր­ծիչ­նե­րի գնա­հատ­մամբ, Եր­․, 2010, 120 էջ:
 6. Ս­տե­փան­յան Գ­ևորգ, Բաք­վի նա­հան­գի հա­յութ­յու­նը XIX դա­րի երկ­րորդ կե­սին (պատ­մա­ժո­ղովր­դագ­րա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն), Եր․, 2010, 246 էջ:
 7. Առաջաբանը և ծանոթ.՝ Աշոտ Մելքոնյանի, Ջա­վախ­քը Հով­հան­նես Մկրտչյա­նի հու­շե­րում, Եր․, 2010, 157 էջ:
 8. Ամիրջանյան Հասմիկ, Լո­ռին XVIII դա­րի վեր­ջին և XIX դա­րի ա­ռա­ջին ե­րես­նամ­յա­կին (պատմաժողովրդագրական ուսում­նա­սի­րություն), Եր․, 2010, 164 էջ:
 9. Վարդանյան Վրեժ, Գրի­գոր Նա­րեկա­ցին և հայ­րե­նի Վաս­պու­րա­կան աշ­խար­հը, Եր․, 2010, 148 էջ:
 10. Կարապետյան Մուրադ, Ռուսական կայսրության բանակի հայ զորապետերի, հայկական կազմավորումների և Հայաստանի Հան­րապետության ռազմական պատմության աղբյուրա­գի­տա­կան ուր­վագծեր (19-րդ դարի վերջ – 20-րդ դարի սկիզբ), Եր․, 2010, 139 էջ:
 11. Poghosyan Varoujean, Les massacres des Arméniens de Marache en 1920, Yerevan, 2010, 163 p.
 12. Մե­լիք­յան Վա­հան, Իշ­խա­նութ­յան հիմ­նա­հար­ցը Անդր­կով­կա­սում: Անդր­կով­կա­սյան կո­մի­սա­րիա­տի գոր­ծու­նեութ­յու­նը և հայ իրա­կա­նութ­յու­նը (1917 թ. նո­յեմ­բեր – 1918 թ. փետր­վար), Եր­․, 2010, 263 էջ:
 13. Արծ­րու­նի Գ­րի­գոր, Հ­րա­պա­րա­կա­խո­սա­կան հա­տըն­տիր, Եր․, 2010, 336 էջ:
 14. շարունակել այստեղից

2011

 1. Պո­ղոս­յան Բե­նիա­մին, Թուրք-ա­մե­րիկ­յան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը և ԱՄՆ կող­մից Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ճա­նաչ­ման խնդի­րը 1991–2007 թթ., Եր­․, 2011, 78 էջ:
 2. Մես­րոպ ար­քե­պիս­կո­պոս Աշճ­յան, Կե­սա­մա­տե­նա­գի­տութ­յուն, Եր­․, 2011, 216 էջ:
 3. Մել­քոն­յան Ա­շոտ, Կեն­սա­մա­տե­նա­գի­տութ­յուն, Եր­․, 2011, 80 էջ:
 4. Ա­լեք­սան­յան Հով­հան­նես, Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րը խորհր­դա­յին հան­րա­պե­տութ­յուն­նե­րում 1917–1941 թթ., Եր­․, 2011, 221 էջ:
 5. Մեծ ե­ղեռն: Դա­տա­պար­տու­մից հա­տու­ցում (հոդ­ված­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր­․, 2011, 106 էջ:
 6. Ս­տե­փան­յան Գ­ևորգ, Բա­քու քա­ղա­քի հա­յութ­յան պատ­մութ­յու­նը (պատ­մա­ժո­ղո­վր­դա­գրա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն), Եր­․, 2011, 651 էջ:
 7. Դա­նիել­յան Նո­րայր, Մով­սես Խո­րե­նա­ցու «­Պատ­մու­թիւն Հա­յոց»-ի պատ­մա­հոգ­ևոր հա­մա­կար­գը և Աստ­վա­ծա­շուն­չը, Եր­․, 2011, 224 էջ:
 8. Ղա­զա­խեց­յան Վ­լա­դի­միր, Կեն­սա­մա­տե­նա­գի­տութ­յուն, Եր․, 2011, 38 էջ:
 9. Աբ­րա­համ­յան Հ­րանտ, Կեն­սա­մա­տե­նա­գի­տութ­յուն, Եր­․, 2011, 29 էջ:
 10. Թի­նո­յան Դա­վիթ, Կի­լի­կիո հա­յոց թա­գա­վո­րութ­յու­նը և­ ինք­նիշ­խան կազ­մա­վո­րում­նե­րը 1320–1424 թթ., Եր­․, 2011, 193 էջ:
 11. Կազ­մող­ներ՝ Կա­րեն Խա­չատր­յան, Հ­րանտ Աբ­րա­համ­յան, Հա­յութ­յան պայ­քա­րը ԼՂԻՄ-ը Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի հետ միա­վո­րե­լու հա­մար (փաս­տաթղ­թե­րի և ն­յու­թե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր­․, 2011, 174 էջ:
 12. Гаянэ Махмурян, Армения в документах Государственного департамента США 1917-1920 гг., сост.: Ереван, 2011, 560 с.

2012

 1. Карен Хачатрян, Ованес Алексанян, Из истории армяно-украинских, венгерских и молдавских отношений (сборник статей и материалов), сост.:  Ереван, 2012, 223 с.
 2. Հարությունյան Կարինե, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մար­զը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին 1939–1945 թթ., Եր., 2012, 139 էջ:
 3. Խա­սիո­տիս Իոան­նիս, Պատ­մա­կան ա­վան­դույթ և քա­ղա­քա­կան ի­րա­պաշ­տութ­յուն: Հու­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը Հայ­կա­կան հար­ցի վե­րա­բեր­յալ (1876–1996), թարգ.՝ Հ­րաչ Բար­թիկ­յա­նի, Եր­., 2012, 65 էջ:
 4. Բար­թիկ­յան Հ­րաչ, Կեն­սա­մա­տե­նա­գի­տութ­յուն, Եր­., 2012, 38 էջ:
 5. Հով­հան­նիս­յան Գե­ղամ, Հն­չակ­յան կու­սակ­ցութ­յան պատ­մութ­յուն (1887–1915 թթ.), Եր­., 2012, 352 էջ:
 6. Арутюнян Климент, Маршал инженерных войск Сергей Христофорович Аганов, Ереван, 2012, 141 с.
 7. Սու­քիաս­յան Հա­մո, Եր­րորդ գյու­ղից մինչև Եր­ևա­նի Սի­լիկ­յան թա­ղա­մաս (պատ­մութ­յան, տնտե­սութ­յան, մշա­կույ­թի է­ջեր), Եր., 2012, 208 էջ:
 8. Թա­ջիր­յան Է­լի­զա­բեթ, Նոր Ջու­ղա­յի հայ գաղ­թօ­ջա­խը 17–18-րդ դդ. եվ­րո­պա­կան աղբ­յուր­նե­րում, մաս I, Եր­., 2012, 129 էջ:
 9. Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քակր­թա­կան ա­վան­դը Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հի պատ­մութ­յան մեջ: Մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վի նյու­թեր (2011 թ. նո­յեմ­բե­րի 21-23), Եր­., 2012, 423 էջ:

2013

 1. Հայ գաղ­թաշ­խար­հի պատ­մութ­յուն (միջ­նա­դա­րից մինչև 1920-ա­կան թթ.), h. 3, Եվ­րո­պա­յի և Ա­մե­րի­կա­յի հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րը, Եր­ևան, 2013, 372 էջ:
 2.  Ա­ռա­ջա­բա­նը և ծա­նոթ.՝ Ռու­բեն Սա­հակ­յա­նի և Ռու­բեն Գաս­պար­յա­նի, Ա-­Դո (­Հով­հան­նես Տեր-­Մար­տի­րոս­յան), Ռու­սա­կան ցա­րե­րը և Հայ­կա­կան հար­ցը, Եր­․, 2013, 162 էջ:
 3. Բու­րան­յան Ե­ղի­շե, Իմ անց­յա­լի հու­շե­րից. Վաս­պու­րա­կա­նի ող­բեր­գութ­յու­նը, նե­րած. և ծա­նոթ.՝ Ռու­բեն Սա­հակ­յա­նի և Ռու­բեն Գաս­պար­յա­նի, Եր­․, 2013, 121 էջ:
 4. Աբ­րա­համ­յան Հ­րանտ, Լեռ­նա­յի Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տութ­յուն. սո­ցիալ-տնտե­սա­կան, հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան և մ­շա­կու­թա­յին կյան­քը 2000-2008 թթ., Եր­․, 2013, 288 էջ:
 5. Կոս­տանդ­յան Էմ­մա, Հա­յա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ, Եր­․, 2013, 538 էջ:
 6. Ա­կո­պով Ար­կա­դի, Տայք. վար­չա­ժո­ղովր­դագ­րա­կան պատ­կե­րը XVI դա­րից XIX դա­րի I ե­րես­նամ­յա­կը, Եր­․, 2013, 212 էջ:
 7. Գաս­պար­յան Ռու­բեն, Հոդ­ված­նե­րի և հ­րա­պա­րա­կում­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու, Եր­․, 2013, 344 էջ:
 8. Վար­դան­յան Ար­գիշ­տի, Աղ­վան­քի պատ­մաաշ­խար­հագ­րա­կան քննութ­յուն, Եր­ևան, 2013, 207 էջ:
 9. Тунян Валерий, Пристрастие Азербайджана к истории Армении: Мифы и реалии, Ереван, 2013, 265 с.
 10. Հայ պարբերական մամուլի պատմություն, հ. 2 (1900-1922 թթ.), Եր․, 2013, 787 էջ:

2014

 1. Ղա­զա­րեան Հայկ, Կե­սա­րիոյ նախ­ճիր­նե­րը (է­ջեր օ­րագ­րէս), Եր­/, 2014, 168 էջ:
 2. Մա­րուք­յան Ար­մեն, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ­ևանք­նե­րի հաղ­թա­հար­ման հիմ­նա­խնդիր­ներն ու պատ­մաի­րա­վա­կան հիմ­նա­վո­րում­նե­րը, Եր­․, 2014, 332 էջ:
 3. Կազ­մող՝ Սու­րեն Ա­վե­տիս­յան, Անգ­լիա­կան օգ­նութ­յան կո­մի­տեի (Անգլ­կոմ) գոր­ծու­նեութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նում 1920-ա­կան թվա­կան­նե­րին (փաս­տաթղ­թե­րի և ն­յու­թե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր․, 2014, 137 էջ:
 4. Հա­յաս­տա­նը և­ ա­րա­բա­կան աշ­խար­հը. պատ­մութ­յուն և­ ար­դի խնդիր­ներ (ե­րի­տա­սար­դա­կան մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վի զե­կու­ցում­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր­ևան, 2014, 216 էջ:
 5. Դու­միկ­յան Ա­լի­սա, Հա­յոց հին և վաղ­միջ­նա­դար­յան պատ­մութ­յան հիմ­նա­հար­ցե­րը XIX դա­րի ֆրան­սիա­կան հա­յա­գի­տութ­յան մեջ, Եր­․, 2014, 236 էջ:
 6. Հայ­կա­կան տպագ­րութ­յու­նը դա­րե­րի մի­ջով (հոդ­ված­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր­․, 2014, 154 էջ:
 7. Հա­րութ­յուն­յան Կ­լի­մենտ, Ջա­վախ­քա­հա­յե­րի մաս­նակ­ցութ­յու­նը Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մին (1941–1945 թթ.), Եր­ևան, 2014, 284 էջ:
 8. Մար­գար­յան Եր­վանդ, Միհ­րա­կա­նութ­յու­նը հին աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան և կ­րո­նա­հոգ­ևոր հա­մա­կար­գում. Կոմ­մա­գե­նե, Հա­յաս­տան, Հ­ռոմ, Եր­․, 2014, 276 էջ:
 9. Ղա­զա­րեան Հայկ, Կե­սա­րիոյ նախ­ճիր­նե­րը (է­ջեր օ­րագ­րէս), Եր­․, 2014, 174 էջ:
 10. Ղա­զա­րեան Հայկ, Կե­սա­րիոյ նախ­ճիր­նե­րը (է­ջեր օ­րագ­րէս), Եր­․, 2014, 178 էջ:
 11. Арменуи Гамбарян,  История Армении: Краткий курс, сост.: Ереван, 2014, 287 с.
 12. Խա­չատր­յան Ժեն­յա, Կար­նո­հա­յե­րի պա­րա­յին մշա­կույ­թը Ջա­վախ­քում (XX-XXI դարեր), Եր­․, 2014, 250 էջ:
 13. Ա­վե­տիս­յան Գու­րի–Ե­թեր, Իմ Շի­րա­զը (չար­խա­փան հու­շա­մատ­յան), Եր­․, 2014, 158 էջ:
 14. Օ­տար աղբ­յուր­ները Հա­յաս­տա­նի և հա­յե­րի մա­սին, 17, Բ­յու­զան­դա­կան աղբ­յուր­ներ, Զ. Մի­քա­յել Ատ­տա­լիա­տես, Պատ­մութ­յուն, թարգմ. և­ ա­ռա­ջա­բա­նը՝ Հ­րաչ Բար­թիկ­յա­նի, Եր­․, 2014, 314 էջ:
 15. Ghazaryan Hayg, Kayseri katliamlari (Günlüğümden sayfalar), Yerevan, 2014, 92 p.
 16. Կազ­մող­ներ՝ Հ­րանտ Աբ­րա­համ­յան, Կա­րեն Խա­չատր­յան, Հա­յութ­յան կո­չերն ու դի­մում­նե­րը ԼՂԻՄ-ը Խորհր­դա­յին Հայաս­տա­նի հետ միա­վո­րե­լու հա­մար (1988–1989 թթ.): Փաս­տաթղ­թե­­րի և ն­յու­թե­րի ժո­ղո­վա­ծու, Եր­․, 2014, 295 էջ:

2015

 1. Գ­ևորգ­յան Զոհ­րաբ, Կի­լի­կիա­յի հայ­կա­կան պե­տութ­յու­նը մի­ջերկ­րա­ծով­յան առևտ­րի հա­մա­կար­գում (XIII-XIV դդ.), Եր­., 2015, 272 էջ:
 2. Ե­սո­յան Մ­յաս­նիկ, Հայ­կա­կան հար­ցը Սի­րիա­յի ա­րա­բա­լե­զու մա­մու­լում 1908-1914 թվա­կան­նե­րին, Եր­., 2015, 162 էջ:
 3. Բար­խու­դար­յան Վ­լա­դի­միր, Ա­լեք­սան­յան Հով­հան­նես, Ռու­սաս­­տա­նի հայ գաղ­թօ­ջախ­նե­րի պատ­մութ­յուն, Եր­., 2015, 441 էջ:
 4. Նել­սոն Ս­տե­փան­յան (­Նել­սոն Ս­տե­փան­յա­նի ծննդյան 100-ամ­յա­կին նվիր­ված գի­տա­կան հոդ­ված­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր­., 2015, 164 էջ:
 5. Վա­սիլ­յան Զար­մի­նե, Կ­յան­քը ան­հայ­տի քա­ռու­ղի­նե­րում, Եր., 2015, 112 էջ:
 6. Հով­հան­նիս­յան Արծ­րուն, Բա­նա­կա­շի­նութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նի Եր­րորդ Հան­րա­պե­տութ­յու­նում, Եր., 2015, 355 էջ:
 7. Compiled by Armenuhi Ghambaryan, History of Armenia: A Brief Course, Yerevan, 2015, 272 p.
 8. Խա­ռատ­յան Ալ­բերտ, Արևմ­տա­հայ մա­մուլն իր պատ­մութ­յան ա­վար­տին (1900-1922), Եր­., 2015, 354 էջ:
 9. Սա­րու­խան­յան Նո­րայր, Ա­կա­դե­մի­կոս Ա­շոտ Հով­հան­նիս­յա­նի պատ­մա­գի­տա­կան ժա­ռան­գութ­յու­նը, Եր­., 2015, 285 էջ:
 10. Սա­հակ­յան Ռու­բեն, Արևմտ­յան Հա­յաս­տա­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան և վար­չատն­տե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կը (1914 թ. հու­լիս – 1917 թ. փետր­վար), Եր­., 2015, 428 էջ:
 11. Խո­յեց­յան Սե­դա, Լե­հա­կան օ­րա­գիր, Եր­., 2015, 176 էջ:
 12. Անդ­րա­նիկ Օ­զան­յան – 150 (հոդ­ված­նե­րի ժո­ղո­վա­ծու), Եր., 2015, 210 էջ:
 13. Կոս­տանդ­յան Էմ­մա, Դր­վագ­ներ Մա­ղա­քիա արք. Օր­ման­յա­նի կյան­քից ու գոր­ծու­նեութ­յու­նից, Եր­., 2015, 341 էջ:
 14. Խաչատրյան Կարեն, Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազ­մա­արդ­յու­նա­բե­րական համալիրի համակարգում (1922-1991 թթ.), Եր., 2015, 345 էջ:
 15. Գուլակյան Հասմիկ, Չյուրացված դասեր /հրապարակախոսություն/, Եր., 2015, 384 էջ:
 16. Մարուքյան Արմեն, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան նյու­թա­կան հետ­ևանք­նե­րի հաղ­թա­հար­ման հիմ­նա­հար­ցը, Եր., 2015, 135 էջ:
 17. Երանյան Գոռ, Հայ ընտանիքի անդամների միջին թվաքանակն ըստ XV դ. Ձեռագրերի հիշատակարանների (Վասպուրականի օրինակով), Եր., 2015, 99 էջ:

2016

 1. Բայբուրդյան Վահան, Իսլամ, Երևան, 2016, 404 էջ:
 2. Եղիկ Ճէրէճէան Մեծն Մուրատ (Համբարձում Պոյաճեան), Երևան, 2016, 248 էջ:
 3. Bakour Karapetyan, Sumgait Diary, March 27-April 5 1988, Erevan, 2016, 142 page.
 4. Կազ­մող և խմ­բա­գիր` Վ. Ն. Ղա­զա­խեց­յան ՀՅ Դաշ­նակ­ցութ­յու­նը Ար­տա­կարգ հանձ­նա­ժո­ղո­վի և Պե­տա­կան քա­ղա­քա­կան վար­չութ­յան գաղ­տըն­թեր­ցում­նե­րում (1921-1927 թթ.): Փաս­տաթղ­թե­րի ժո­ղո­վա­ծու, Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինստ., 2016.- 227 էջ:
 5. Կլիմենտ Հարությունյան, Հայ ժողովրդի զավակների մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.), Եր., 2016, 333 էջ:
 6. Հովսեփյան Մարիամ, «ՀՅԴ կուսակցական և համակիր պարբերական մամուլը Օսմանյան Թուրքիայում 1909-1915 թթ. և 1918-1923 թթ.», Եր․, 2016, 310 էջ:
 7. Արարատ Հակոբյան, Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ), Եր., 2016, 366 էջ:
 8. Մինասյան Սմբատ, Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ., Եր․, 2016, 210 էջ:
 9. Արմավենի, Պոլսահայերը (1923-1939), Եր., 2016, 299 էջ:
 10. Պետրոս Մովսէս Թովմասեան, Աբբասեան խալիֆայութեան պատմութեան վերջին պատմաշրջանը եւ հայութիւնը (991-1258 թթ.) (Հայկական ծագումով աբբասեան խալիֆաները), Եր․, 2016, 199 էջ:
 11. Ի. Վ. Բարսեղյան-Կրպեյան, Թաթուլ Կրպեյան  Հյուսիսային Արցախի Գետաշենի ենթաշրջանի ինքնա­պաշտ­պա­նութ­յունը, Եր․, 2016, 257 էջ:
 12. Ստեփան Կերտող, 1930 թ. հակակոլտնտեսային ապս­տամ­բա­կան ելույթները Դարալագյազի (Վայոց Ձորի) գա­վառում և Հայաստանի մյուս շրջաններում, Եր․, 2016, էջ:
 13. Շիրինյան Էռնա, «Արքաուն». Քրիստոնյաների մոնղոլերեն անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի առնչությամբ, Եր․, 2016, 256 էջ:
 14. Մելիքյան Կարինե,Հայոց եկեղեցու դիրքն ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու համակարգում  IV-VI դարի I կեսին, Եր․, 2016, 263 էջ:
 15. Ա. Ա. Ութուջյան, պատմագիտական միտքը XIV-XVII դարերում, Եր․, 2016:
 16. Սեդա Տաճատ Օհանեան, Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Եր․, 2016, էջ 293:
 17. Վանցյան Գրիգոր,  Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ, Եր․, 2016, 421 էջ:
 18. Ռուբեն Ազիզբեկյան, Մերձդնեստրյան հակամարտությունը (պատմություն և ար­դ­իա­կա­նութ­յուն): Թեմատիկ դասախոսություններ, Եր․, 2016, 140 էջ:
 19. Հովհաննեսս Ալեքսանյան, Հայկական համայնքները խորհրդային հանրա­պե­տութ­յուն­նե­րում 1941-1991 թթ., Եր․, 2016, 185 էջ:

2017

 1. Մորուս Հասրաթյան, Նշանավոր սյունեցին, ականավոր պատմաբանն ու բանասերը, Եր․, 2017, էջ:
 2. Արծրուն Հովհաննիսյան, Ռազմարվեստի զարգացումը 20-րդ դարում. Հեռանկարները, Եր․, 2017, 661 էջ:
 3. Արարատ Հակոբյան, կենսամատենագիտյուն, Եր․, 2017, 44 էջ:
 4. Վալերի Թունյան, Հայկական պետությունը Անդրկովկասում. Միֆեր և իրականություն, Եր․, 2016, 335 էջ:
 5. Սայիյան Արամ, Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբությունը թուրք-քրդական և հայ-­քրդական հարաբերությունների ու տարածաշրջանային զար­գա­ցում­ների հա­մածիրում/ Եր․, 2017, 288 էջ:
 6. Վլադիմիր Բարխուդարյան, Ֆեոդալական հողատիրությունը Հայաս­տա­նում IX-XI դդ., Եր․, 2017, 230 էջ:
 7. Վլադիմիր Բարխուդարյան, Վլադիմիր Բարխուդարյան – 90, Եր․, 2017 300 էջ:
 8. Բաբլումյան Արփինե, Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդի նահանգի հայ ազգաբնակ­չությունը XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիիրություն), Եր., 2017, 285 էջ:
 9. Սուքիասյան Համո, Հա­րութ­յուն­յան Մար­տի­րոս, Հայ–վ­րա­ցա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը 1918–1919 թվա­կան­նե­րին (նա­մակ­ներ, զե­կու­ցագ­րեր), Եր., 2017, 153 էջ:
 10. Դանիելյան Էդիկ, Օտարազգի հայագետների ավանդը Հայաստանի հին և միջ­նա­դար­յան պատմության ուսումնասիրության բնա­գա­վա­ռում (մի­ջազ­գային գիտաժողովի նյութեր), Եր., Պատմության ինստիտուտ, 2017, 215 էջ:
 11. Мартиросян Грант, По велению разума и справедливости (воспоминания), Ер., Институт ис­то­рии, 2018. – 332 с.
 12. Բախչինյան Արծվի, Հայերը Չինաստանում։ Հայ- չինական պատմամշակութային առնչությունները։ Ամփոփումը չինարեն /Ա․ Բախչինյան․-Եր․, Պատմության ինստիտուտ,  2017, 358 էջ։
 13. Ավետիսյան Հրանտ, Կենսամատենագիտություն, Եր., Պատմության ինստիտուտ, 2017 թ., 119 էջ:
 14. Հարությունյան Մարինե, Մշակութային կյանքն Արցախում 1639-1736 թթ., Եր., Պատմության ինստիտուտ, 2018 թ., 244 էջ:
 15. Ամիրջանյան Հասմիկ, Լոռին 1830-1896 թվականներին (պատ­մա­ժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Եր., Պատմության ինստիտուտ, 2018 թ., 257 էջ:
 16. Թաջիրյան Էլիզաբեթ, Նոր Ջուղան եվրոպական աղբյուրներում 17-18-րդ դդ., մաս 2-րդ (բնագրերի թարգմանություն, ծանոթագրություններ), Եր., Պատմության ինստիտուտ, 2017 թ., 294 էջ:

2018

 

 1. АМБАРЦУМЯН С. А., Три года на пределе любви и смерти (заметки народного де­пу­та­та СССР), Ер., Институт ис­­то­рии, 2018. - 213 с.
 2. Սարգսյան Սուրեն, Մկրտիչ Փորթուգալյանի հասարակական-քաղաքական գործու­նեութ­յու­նը և «Արմենիա» պարբերականը, Եր., Պատ­մութ­յան ինստիտուտ, 2018 թ., 494 էջ:
 3. Կազմող՝ Ս. Ռ. Ավետիսյան, Հայաստանի Կարմիր խաչի ընկերության գործունեությունը 1920-1930-ական թվականներին (Փաստաթղթերի և նյութերի ժո­ղ­ո­վա­ծու) , Եր., Պատ­մութ­յան ինստիտուտ, 2018, 404 էջ:
 4. Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն-300, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցում­ների ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2018, 665 էջ:
 5. Ստեփանյան Հասմիկ, Գևորգ Բամպուքճյան. Կյանքը, գործը և ժամանակը (1923-1996), Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2018, 168 էջ:
 6. Варданян Вреж, Очерки истории Васпураканского Армянского Государства, Ер., Институт истории НАН РА, 2018, 375 с.
 7. Ազիզբեկյան Ռ.Լ., Գագաուզյան հարցը (պատմություն և արդիականություն), Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2018, 106 էջ:
 8. Պատմության ինստիտուտ – 75 (խմբ. խորհուրդ՝ Ա. Մելքոնյան, Կ. Խաչատրյան, Ա. Խառատյան և ուրիշներ), Եր., Պատմ. ինստ., 2018, 293 էջ + 2 մամ. նկարներ:
 9. Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության պատմության հիմնահարցեր, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2018, 95 էջ: MARUKYAN A., “The Fundamental Issues of the History of the Armenian Genocide”, - Yerevan, Institute of History, NAS of RA, 2018, 73 page.
 10. Մելքոնյան Ա., Հայոց պատմության ակնարկներ (հնագույն ժամանակներից մինչր XX դ. վերջը), Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2018, 412 էջ:
 11. Մարգարյան Ե., Հելլենիզմի պատմագրության ակնարկներ (Դրոյզենից մինչև ХХ դա­րա­վերջը), Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2018, 269 էջ:
 12. Աշ­խա­տա­սի­րութ­յամբ՝ Հ.Ղ. Մու­րադ­յա­նի, ՏՈՀ­ՄԱ­ՅԻՆ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԱ­ՐԱՆ. ԳԻՐՔ Ը. (1868–1872 ԹԹ.)/ Ե­ՐԵ­ՄԻԱ ՏԵՒ­ԿԱՆՑ,  Եր., ՀՀ ­ԳԱԱ Պատ­մութ­յան ինս­տի­տուտ, 2018, XIX + 440 էջ:
 13. Երանոսյան Ն.Ս., Հայկական հարցը Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլում (1870-1890-ական թվականներ), Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստ., 2018, 234 էջ:
 14. Махмурян Г.Г., Арме­ния в политике США 1917–1923 гг. /Ред. А. В. Гамбарян.- Ер.: Ин-т. истории НАН Армении; 2018, 608 с.
 15. Արցախը հայոց պետականության համար պայքարի քառուղիներում: Միջազգային գիտաժողով, 2018 թ. փետրվարի 23: Զեկուցումների ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2018, 318 էջ:

 

2019

 1. Ութուջյան Ա.Ա., Միքայել Չամչյան. կյանքը, գործը, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 112 էջ:
 2. Ժամհարյան Գ., Հայաստանի խորհրդային ժամանակաշրջանի առօրեականության պատ­մության դրվագներ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 144 էջ:
 3. Թու­ման­յա­ն Հով­հան­նես, Նո­րա­հայտ փաս­տաթղ­թեր / աշ­խա­տա­սի­րութ­­յամբ՝ Հ.Կ. Սու­քիաս­յա­նի, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 120 էջ:
 4. Ա-Դո (Տեր-Մարտիրոսյան Հովհաննես), Հայության երկունքը, հրատ. պատր.՝ Վ. Ղազախեցյան, Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հ. Սուքիասյան, Եր., ՀՀ ­ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 765 էջ:
 5. Առաքելյան Գրիգոր, Մո­համ­մա­դա­լի Ֆո­րու­ղին և Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յունը, Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 58 էջ:
 6. Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Զեկուցումների ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 333 էջ:
 7. Կարապետյան Արմեն, Մ. Փորթուգալյանը և «Արմենիան» հայ ազգային-ազատագրական պայքարում, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 322 էջ:
 8. Հովհաննիսյան Գեղամ, Արփիար Արփիարյան. Հասարակական-քաղաքական հայացքներն ու գործունեությունը,  Եր.,  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019,  266 էջ:

2020

 1. Հակոբյան Արարատ, Հ Յ Դաշնակցություն կուսակցությունը լուծարելու հայկոմկուսի    փորձերը  (1920-ական թվականներ): Խմբ.՝ Գ.  Խուդինյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020, 431 էջ:
 2. Арутюнян Климент, Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Иван Степанович Исаков, Ер., Институт Истории Национальной Академии Наук РА, 2020, 85 с.
 3. Օհանեան Սեդա Տ., Միջագետք (Իրաք)ի հայ գաղթօճախը վաղնջական Ժամանակներէն մինչեւ XX դար, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2020, 218 էջ։
 4. Վանցյան Գրիգոր, Հատընտիրոր, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020, 800 էջ:
 5. Հովսեփյան Մարիամ, Հայ գաղ­թա­կան­նե­րի և որ­բե­րի հիմ­նախն­դիր­նե­րը Կ.­Պոլ­սի «Ճա­կա­տա­մարտ» օ­րա­թեր­թում (1918–1923 թթ.), Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինս­տի­տուտ, 2020, 217 էջ:
 6. Հարությունյան Համլետ, Երևանի նահանգի վար­չա­ժո­ղովր­դագ­րա­կան պատկե­րը, արհես­տ­­ներն ու առև­տու­րը, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020, 241 էջ:
 7. Հարությունյան Համլետ, Կենսամատենագիտություն, կազմողներ՝ Հ.Կ. Սուքի­աս­յան, Լ.Մ. Գրիգորյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստի­տուտ, 2020, 31 էջ։
 8.  Խաչատրյան Կ.Հ., Սուքիասյան Հ.Կ., Բադալյան Գ.Մ., Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-ական թվականներին, Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2020, 187 էջ + 1 ներդիր և 2 քարտեզ:
 9. Հովհաննիսյան Լիլիթ, Հայկական հարցի 1915-1923թթ. պատմության հիմնահարցերի լուսաբանումը հայաստանյան պատմագիտության մեջ 1991-2015թթ., Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստի­տուտ, 2020, 384 էջ։
 10. MAKHMOURIAN GAYANE, Armenia in Documents of the U. S. Department of State, 1917-1920. /Compiled and transl. by Gayane G. Makhmourian. Ed. V. R. Aglyan.- Yerevan: Institute of History NAS of Armenia; 2020.- 560 pages.
 11. Тунян В. Г., Фальсификации истории Армянского вопроса и Геноцида армян в западной историографии. Конец ХХв. - начало ХХI в./ В. Г. Тунян. Ер.: Институт истории НАА РА, 2020.- 172 с.

 

2021

 1. Մելքոնյան Աշոտ, Պատմագիտական հետազոտություններ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2021, 489 էջ:
 2. Սիրիահայերի հիմնահարցեր․ Պատմություն և արդիականություն, Հանրապետական գիտաժողովի (26 հունիսի, 2017 թ.) նյութեր. – Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2021, 234 էջ:
 3. ARARAT – Bedros M. Tomassian, Urartu throughout the bible, (2021) 188p. 
 4. Арутюнян КлиментМорские летчики-армяне в великой отечественной войне (1941-1945 гг.) / К. АРУТЮНЯН.- Ер.:  Институт истории НАН РА,  2021.- 109 с.
 5. Բախշինյան Արծվի, Հայերը Չեխիայում և Սլովակիայում (սկզբից մինչև մ»ր օր»րը)£ Ամփոփումը՝ չ»խ»ր»ն£- Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2021. – 247 էջ։
 6. Ամիրջանյան Հասմիկ, Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի անտիպ աշխատությունները, Եր․, 2020, 196 էջ;
 7. K.H. Khachatryan, H.K. Sukiasyan, G.M. Badalyan, The annexation of Armenian territories to Turkey and Soviet Azerbaijan in the 1920s – 1930s / - Yerevan: Institute of History of NAS RA, 2021.- 153 pages + 1 inlay and 2 maps.
 8. Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին, Պրակ ա, Հայր Ղեւոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2021, 391 էջ:

 

 2022

 1. Թովմասեան Պետրոս Մովսէսի, Աղթամարի Թագաւորը՝ Սմբատ Արծրունի-Սեֆեդինեան / Պ. Մ. Թովմասեան.- Երեւան, 2022, 142 էջ:
 2. Վերակազմյալ Հնչակյան կուսակցության ստեղծման 125 եւ Արփիար Արփիարյանի ծննդյան 170 ամյակներին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.-Եր.: ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2022.- 240 էջ:
 3.  Երանոսյան Մանյակ, Ժամանակակիցները Հակոբ Զավրիյանի մասին, մահվան 100 ամյակի առիթով, Երեւան, 2022, 106 էջ:
 4.  Из истории армянской благотворительности в Тифлисе (вторая половина XIX века) / Р. Саргсян.- Ереван, 2022.- 95 с.
 5. Եսոյան Մ., «Արեգ» պարբերականը 2010-2015թվականներին, Երեւան, 2022, 168 էջ։
 6. Արփենիկ Չարենց, Եղիշե Չարենցի աղոթները, Երեւան, 2022, էջ 91։
 7. Տեր-Մարտիրոսյան Միքայել Հուշեր: Հրատարակության նախապատրաստել են՝ Ռուբեն Գասպարյանը եւ Ռուբեն Սահակյանը.- Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2022.- 400 էջ։ տպագրվում է այլ ֆինասավորմամբ
 8. Հակոբյան Պարույր Սիրեկանի, Տառապանքներով լեցուն կյանքիս մասին: Հուշեր/ Պ. Ս. Հակոբյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2022. Մաս I.- 248 էջ։
 9. Խաղաղության պահպանումը Հայաստանում. Լսումներ ԱՄՆ-ի Սենատի Արտաքին հարաբերութունների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովում (27.09.1919 –10.10.1919) / Ա. Վ. Ղամբարյանի աշխատասիրությամբ. Եր.: Պատմության ինստիտուտ, 2022.- 356 էջ:
 10. Հակոբյան Արարատ, Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական դրությունը 1920 թ./ Ա. Հակոբյան: Պատ. խմբ.՝ Դ. Գասպարյան, Հ. Գրիգորյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2022.- 510 էջ:
 11. Թովմասեան Պետրոս, Մովսէսի Վանայ Լիճի Լիմ կղզին եւ Վանքը Պատմութեան Քառուղիներուն, -Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտ, 2022.- 214 էջ։
 12. ԿԱԼԿԱԹԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 200-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ,2022, էջ, 247:
 13. Մեհրաբյան Սարգիս, Խանասորի Վարդանի հիշատակարան / Ս. Մեհրաբյան; Հրատարակության պատրաստեց՝ Ռ. Սահակյանը. – Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմությանինստիտուտ, 2022.– 260 էջ: 

 

 2023

 1. Հայ որբերը որպէս ցեղասպանութեան զոհեր» կլոր սեղան  քննարկում (15 Նորեմբեր 2022 թ.) նիւթեր.- Եր.: ՀՀ   ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտ, 2023.- 149 էջ:
 2. Մկրտչյան Կ․, «Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991-2005 թթ.», ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Եր­․, 2023, 257 էջ։
 3. Սահակյան Ռուբեն, Սարգսյան Ռոստոմ, Միլիցիայի ուսումնական դասընթացների կազմակերպումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թթ.: Փաստաթղթեր և նյութեր) / Ռ. Սահակյան, Ռ. Սարգսյան.– Եր.: Պատմ. ինստիտուտ, 2023. – 194 էջ:
 4. Арутюнян К.,  Армяне-моряки в великой отечественной войне (1941-1945 гг.).–   Ер.: Институт Истории Национальной Академии Наук РА 2023.- 275 стр. + илл 244:
 5. Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին։ Հալեպի «Քարէն Եփփէ» ազգային ճեմարանի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի  ժողովածու.- Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. Ինստ., 2023.- 197 էջ։

 

2024

 1. Ս. Տ. Օհանեան, «Լեւոն Գաբրիել Շաղոյեան (1887-1974)» ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Եր­․, 2024, 257 էջ։
 2. Բախչինեան Արծուի. Հայերն Աֆրիկայում, Պատմաբանասիրական ուսումնասիրութիւն: Ամփոփումները՝ անգլերէն, ֆրանսերէն,   լինգալերէն: / Ա. Բախչինեան.- Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտ,   2024.- 295 էջ։
 3. Թովմասեան Պետրոս Մովսէսի, Վանայ լիճի Կտուց կղզին եւ վանքը պատմութեան  քառուղիներուն / Պ. Թովմասեան.- Եր․։ ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտ, 2024․-  177 էջ։