ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինս­տի­տու­տի Ե­րի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի խոր­հուր­դը ինստի­տու­տի մինչև 35 տա­րե­կան աշ­խա­տա­կից­նե­րին միա­վո­րող կա­ռույց է: Խոր­հուր­դը հիմնա­կա­նում զբաղ­վում է ինս­տի­տու­տի երի­տա­սարդ աշ­խա­տա­կից­նե­րի, աս­պի­րանտ­նե­րի և հայ­ցորդ­նե­րի գի­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի հա­մա­կարգ­մամբ, նրանց մաս­նակ­ցութ­յամբ երիտա­սար­դա­կան գի­տա­ժո­ղով­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման, գի­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի հրատարակ­ման, գի­տա­գործ­նա­կան սե­մի­նար­ներ, դա­սա­խո­սութ­յուն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու աշխա­տանք­նե­րով, պար­բե­րա­բար խորհր­դատ­վութ­յուն­ներ է անց­կաց­նում ինս­տի­տու­տի ասպի­րանտ­նե­րի և հայ­ցորդ­նե­րի հետ:

Պատ­մութ­յան ինս­տի­տու­տը հիմ­նադր­վել է Հայ­կա­կան ԽՍՀ Գի­տութ­յուն­նե­րի ակադեմիա­յի ստեղծ­ման ժա­մա­նակ` 1943 թ. նո­յեմ­բե­րին: 1962 թ. սկսած ինս­տի­տու­տը կազմա­կեր­պում է ե­րի­տա­սար­դ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի գիտական նստաշր­ջան­ներ: Մինչ այժմ կազ­մա­կերպ­վել է այդ­պի­սի 36 գի­տա­ժո­ղով: Նստաշր­ջան­նե­րում ինս­տի­տու­տի երի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րը, աս­պի­րանտ­ներն ու հայ­ցորդ­ներն իրենց զե­կու­ցում­նե­րով կար­ծես հաշվետ­վութ­յուն են ներ­կա­յաց­նում նա­խորդ տա­րում կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րի մա­սին, խոր­հուրդ­ներ ստա­նում ա­վագ գիտնականնե­րից: Նս­տաշր­ջա­նի ըն­թաց­քում յու­րա­քանչ­յու­րը տե­ղե­կա­նում է նաև իր ե­րի­տա­սարդ գոր­ծըն­կեր­նե­րի գի­տա­կան պրպտում­նե­րի արդ­յունք­նե­րի մա­սին:

1970 թ. սկսած հրա­տա­րակ­վել են ինս­տի­տու­տի ե­րի­տա­սար­դա­կան նս­տաշր­ջա­ննե­րի զեկու­ցում­նե­րի հիմ­նադ­րույթ­նե­րը (թե­զիս), իսկ 1997 թ. նստաշր­ջան­նե­րի լա­վա­գույն զեկուցում­նե­րը հրա­տա­րակ­վում են ինս­տի­տու­տի «Հա­յոց պատ­մութ­յան հար­ցեր» տարեգրքում:

Ե­րի­տա­սար­դա­կան նստաշր­ջան­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման, ե­րի­տա­սար­դնե­րի գի­տա­կան և ժա­ման­ցա­յին կյան­քի անց­կաց­ման տե­սա­կե­տից կար­ևոր նշա­նա­կութ­յուն ունե­ցավ 1979 թ. ինս­տի­տու­տի Ե­րի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի խորհր­դի (ԵԳԽ) ստեղ­ծու­մը: Խորհր­դի առաջին նա­խա­գա­հը պ. գ. թ. Վա­չե Հո­վա­կիմ­յա­նն­ էր (1979-1980): Ե­րի­տա­սարդ գիտաշխատող­նե­րի խորհր­դի նա­խա­գահ­ներ են հան­դի­սա­ցել` Աղավ­նի Ու­թուջ­յա­նը (1980–1987), պ.գ.թ. Վա­հան Փա­փազ­յա­նը (1987–1991), պ.գ.թ. Ռու­բեն Գաս­պար­յա­նը (1991–1997), պ.գ.թ. Ք­նա­րիկ Ա­վագ­յա­նը (1997–2005), պ.գ.թ. Ա­նա­հիտ Խոս­րո­ևան (2005–2008), պ.գ.թ. Ար­տակ Մա­ղալ­յա­նը (2008–2013): 2013 թ. ապ­րի­լից խորհր­դի նա­խա­գա­հը պ.գ.թ., դո­ցենտ Հա­մո Սուքիաս­յանն է: ԵԳԽ նա­խա­գահ­նե­րը 1999 թ. սկսած ինս­տի­տու­տի գի­տա­կան խորհր­դի և տնօ­րի­նութ­յան ան­դամ­ներ են, նաև՝ «Հա­յոց պատ­մութ­յան հար­ցեր» տա­րեգր­քի խմբագրակազմի ան­դամ­ներ:

Ներ­կա­յումս ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինս­տի­տու­տի երի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի խորհր­դի ան­դամ­նե­րի թի­վը 19 է (7-ը` գի­տութ­յուն­նե­րի թեկ­նա­ծու): Նրանք գրքե­րի և գիտական հոդ­ված­նե­րի հե­ղի­նակ­ներ են, հան­րա­պե­տա­կան և մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով­նե­րի մաս­նա­կիցներ:

Ե­րի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի մաս­նակ­ցութ­յամբ գի­տա­ժո­ղով­ներ են կազ­մա­կերպվում Եր­ևա­նում և ՀՀ տարբեր մար­զե­րում: 2009 թվա­կա­նից սկսած (ինչպես 1970-80-ականներին) յու­րա­քանչ­յուր տա­րի Ե­րի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի տա­րե­կան գի­տա­կան նստաշր­ջան­նե­րը տե­ղի են ու­նե­նում Կո­տայ­քի մար­զի Աղ­վե­րան գյու­ղում գտնվող ՀՀ ԳԱԱ գիտա­ժո­ղով­նե­րի տա­նը: 2009-2015 թթ. խոր­հուր­դը կազ­մա­կեր­պել է շուրջ մեկ տասն­յակ երիտա­սար­դա­կան գի­տա­ժո­ղով, որոնց լա­վա­գույն զե­կու­ցում­նե­րը հրա­տա­րակ­վել են:

Այժմ խոր­հուր­դը նա­խա­պատ­րաս­տում է ե­րի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի հեր­թա­կան`  XXXVII գի­տա­կան նստաշր­ջա­նը: Այն տե­ղի կու­նե­նա 2016 թ. հու­լի­սի 1-3-ը Աղ­վե­րա­նում:

 

Երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի հետ կապ հաստատելու համար կարող եք դիմել Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, խորհրդի նախագահ, պ.գ.թ., դոցենտ Համո Սուքիասյանին (Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։):