Մասնագիտական խորհուրդ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ ԲՈՀ-Ի ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 004 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ

Է.00.01 - Հայոց պատմության (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ (Հին և Միջին դարեր)՝ հետևյալ կազմով

 • Մելքոնյան Աշոտ Աղասու (նախագահ), պ. գ. դ. է. 00.01
 • Շիրինւյան Էռնա-Մանեա Սերգեյի (նախագահի տեղակալ), պ. գ. դ. է. 00.05
 • Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի (գիտքարտուղար), պ. գ. թ. է. 00.01
 • Եղիազարյան Արման Սամվելի, պ. գ. դ. է. 00.01
 • Հակոբյան Ալեքսան Հակոբի, պ. գ. դ. է. 00.02
 • Մանասերյան Ռուբեն Լևոնի, պ.գ.դ. է. 00.01
 • Բադալյան Միխաիլ Սուրենի, պ.գ.թ. է. 00.03
 • Թորոսյան Վահե Համլետի, պ.գ.թ. է. 00.01
 • Շահնազարյան Արտաշես Իվանի, պ. գ. թ. է. 00.01
 • Վարդումյան Գոհար Դերենիկի, պ. գ. թ. 00.01 


Է.00.01 - Հայոց պատմության (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ (Նոր և Նորագույն պատմություն)՝ հետևյալ կազմով

 • Մելքոնյան Աշոտ Աղասու (նախագահ), պ.գ.դ., է.00․01
 • Մինասյան Էդիկ Գարեգինի (նախագահի տեղակալ), պ.գ.դ. է.00.01
 • Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի (գիտքարտուղար), պ.գ.թ. է.00.01
 • Խաչատրյան Կարեն Համլետի, պ.գ.դ., է.00․01
 • Հովհաննիսյան Հայկազ ժորայի, պ.գ.դ. է.00.01
 • Մարուքյան Արմեն Ցոլակի, պ.գ.դ., է.00․01
 • Մելիքյան Վահան Հենրիկի, պ.գ.դ., է.00․01
 • Մովսիսյան Ֆելիքս Վազգենի, պ.գ.դ., է.00․01
 • Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի , պ.գ.դ., է.00․01

Է.00.05 - Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն (պատմական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

 • Մելքոնյան Աշոտ Աղասու (նախագահ), պ.գ.դ. է. 00.01
 • Վիրաբյան Ամատունի Սասունի (նախագահի տեղակալ), պ.գ.դ. է. 00.01, է. 00.05
 • Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի (գիտքարտուղար), պ.գ.թ. է. 00.01
 • Բոզոյան Ազատ Արտաշի, պ.գ.դ. է. 00.05
 • Կոստիկյան Քրիստինե Պետրոսի, պ.գ.դ. է. 00.05
 • Մաթևոսյան Կարեն Արտաշեսի, պ. գ. դ. է. 00.05 
 • Պողոսյան Վարուժան Արամազդի, պ.գ.դ. է. 00,05
 • Սահակյան Ռուբեն Օնիկի, պ.գ.դ. է. 00.01
 • Ստեփանյան Խաչատուր Ռոստոմի, պ. գ. դ. է. 00.01
 • Սուքիասյան Համո Կարենի, պ. գ. թ. է. 00.01

 

Պատմության ինստիտուտում գործող մասնագիտական խորհրդում 2010 թ. և հետո տեղի ունեցած թեկնածուական և դոկտորական պաշտպանությունների (ներառյալ մասնագիտական խորհրդի, ինչպես նաև ԲՈՀ-ի կողմից մերժում ստացած ատենախոսությունները) սեղմագրեր:

Ս. Սարգսյան, Մկրտիչ Փորթուգալյանի հասարակական-քաղաքական գործունեությունը և «Արմենիա» պարբերականը: բեռնել սեղմագիրը

Հ. Հատիկյան, Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների գործունեության ոլորտում, 1878-1923 թթ.բեռնել սեղմագիրը

Կ. Խաչատրյան, Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում (1922-1991 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Ն. Երանոսյան, Հայկական հարցը Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլումբեռնել սեղմագիրը

Ս. ՍարգսյանՄկրտիչ Փորթուգալյանը և “Արմենիա” պարբերականըբեռնել սեղմագիրը

Ա. Մովսիսյան, Հայաստանի գրավոր մշակույթը նախամաշտոցյան ժամանակաշրջանում Բեռնել սեղմագիրը 

Գ.Չատինյան,Հայ հասարակական միտքը Օսմանյան բերանորոգչական շարժման մասին ( 1839-1879 թթ.):  Բեռնել սեղմագիրը

Ն. Հակոբյան, Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները 1914-1920 թթ.:  Բեռնել սեղմագիրը

Ի. Բարսեղյան, Ինքնապաշտպանական մարտերը Հյուսիսային Արցախի Գետաշենի ենթաշրջանում (1988-1991 թթ. մայիս): Բեռնել սեղմագիրը

Ռ. Թաթոյան, Արևմտահայության թվաքանակի վերաբերյալ Օսմանյան կառավարության և Կ, Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի վիճակագրական տվյալները Հայկական հարցի (1878-1914 թթ.):  Բեռնել սեղմագիրը

Է. Պողոսյան, Անկախ պետականության և զարգացման գործընթացը Հայաստանում (1990-2001 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Ջ. Թորոսյան, Հայաստանի տարածքների խնդիրը 1918-1920 թթ. խորհրդաժողներում և պայմանագրերում:  Բեռնել սեղմագիրը

Կ. Հակոբյան, Կարսի մարզի դերը արևմտահայ ազատագրական պայքարում (1880-1908  թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Գ. Այվազյան, Հայոց պամության և “Ադրբեջանի” պատմության առանցքային հարցերի աղավաղման հիմնական միտումները ադրբեջանական պատմագրության մեջ, 1945-2011 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Գ. Ժամհարյան, Հայաստանի կոմկուսի ներկուսակցական կյանքը առօրեականության համատեքստում (1920-1930-ական թվականներ): Բեռնել սեղմագիրը

Ա.Խաչիկյան,Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության հարաբերությունները1992-2013թվականներին: Բեռնել սեղմագիրը

Ն. Գրիգորյան, 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում:  Բեռնել սեղմագիրը 

Գ. Այվազյան, Երեմիա Քյոմուրճյանի պատմագրական ժառանգությունը: Բեռնել սեղմագիրը

Կ. Մկրտչյան, Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991-2005 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

 Ս. Խաչատրյան, Կոստանդնուպոլսի հայ ամիրայությունը (1750-1860-ական թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Ա. Ասատրյան, Տեղական ինքնակառավարման մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Է.Պողոսյան,Անկախ պետականության հաստատման գործընթացը Հայաստանում (1990-2001թթ.):  Բեռնել սեղմագիրը

Ա.Հովհաննիսյան, Բանակաշինությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1992-2010 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Ա. Դումիկյան, Հայոց հին և վաղմիջնադարյան պատմության հիմնահարցերը XIX դարի ֆրանսիական հայագիտության մեջ: Բեռնել սեղմագիրը


Տ. Գևորգյան, Հայոց Արևելից կողմերը ըստ «Աշխարհացոյցի»: Բեռնել սեղմագիրը

Մ. Եսոյան, Հայկական հարցը Սիրիայի արաբական մամուլում 1908-1914 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Վ. Բալայան, Ազատագրության և պետականության համար պայքարի պատմական և գաղափարական դրսևորումները Արցախում (17-րդ դ. երկրորդ կես – 2007 թվական): Բեռնել սեղմագիրը

Գրիգորյան Մ., Բագրատունիները և Հայոց թագավորության վերականգնումը Բեռնել սեղմագիրը

Խանլարի Կ., Հայ բնակչության էթնոկրոնական վերակերպումները Թուրքիայի Հանրապետությունում (1923 – 2005 թթ.) Բեռնել սեղմագիրը

Բաբլումյան Ա., Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդի նահանգի հայ ազգաբնակչությունը XIX դ. վերջերին – XX դ. սկզբներին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն): Բեռնել սեղմագիրը

Մկրտչյան Լ., Կրթական վերափոխումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը

Աբգարյան Ա., Հայ պատմագիտությունը 19-րդ դ. վերջին քառորդին: Բեռնել սեղմագիրը


Մանուկյան Ա., Քաղաքական կուսակցությունների լուծարումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին: Բեռնել սեղմագիրը

Կարապետյան Հ., Արցախահայության ազգային-ազատագրական պայքարը XVIII դ. առաջին տասնամյակիներին: Բեռնել սեղմագիրը

Մելքոնյան Գ., Արևմտյան Հայաստանը Գերմանիայի Արևելյան քաղաքականության ոլորտում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին (01.08.1914 թ.- 03.03.1918 թ.):Բեռնել սեղմագիրը


Վիրաբյան Ա., Զաքարիա Քանաքեռցու կյանքը և պատմագրական ժառանգությունը: Բեռնել սեղմագիրըՀակոբյան Ա., Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության 1801-1867 թթ. վարչական բաժանումներում (պատմագրության հարցեր): Բեռնել սեղմագիրը


Զաքարյան Տ., Հայոց ցեղասպանությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները (1915-1917 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Ստեփանյանց Ս., Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գործունեությունը Առաջին Աշխարհամարտի տարիներին (1914-1918 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Ջալալի Սեյյեդ Սաիդ Սեյյեդ Համզե, Հայերի մասնակցությունը Իրանի սահմանադրական հեղափոխությանը (1905–1911 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը

Գաբրիելյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության և Խորհրդային Ռուսաստանի փոխհարաբերությունները 1920 թ. մայիս-դեկտեմբերին: Բեռնել սեղմագիրը


Եղյան Մ., Ռոստոմ (Ստեփան Զորյան). կյանքը և գործը: Բեռնել սեղմագիրը

Մելիքյան Վ., Հայ իրականությունը և իշխանության հիմնահարցը Անդրկովկասում (1917 թ. նոյեմբեր - 1918 թ. մարտ): Բեռնել սեղմագիրը


Եղիազարյան Ա., Հայ Բագրատունիների տերությունը (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն):Բեռնել սեղմագիրը


Դեմոյան Հ., Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Թուրքիան. Պատմա-համեմատական վերլուծություն:Բեռնել սեղմագիրը

Սահակյան Ռ., Արևմտյան Հայաստանի ռազմաքաղաքական և վարչատնտեսական իրավիճակը (1914 թ. հուլիս – 1917 թ. փետրվար)Բեռնել սեղմագիրը

Պատմության ինստիտուտում գործող մասնագիտական խորհրդում 2010 թ. և հետո տեղի ունեցած, ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված թեկնածուական և դոկտորական պաշտպանությունների սեղմագրեր:

Գինոսյան Ն., Հայերի ներդրումն Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ): Բեռնել սեղմագիրը

Գևորգյան Մ., Ագրարային վերափոխումները ՀՀ-ում 1991-2000 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Կիրակոսյան Մ., Պետական և հասարակական հաստատությունների որբախնամ գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Հյուսիսային Կովկասում և Անդրկովկասում 1918 -1920 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Մակարյան Լ., Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեություևը (1921-1937 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Նուրբեկյան Լ., Արևմտահայերի ազգային-վարչական կացությունը (1860-1894 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Մելքոնյան Է., Հայ ազատագրական շարժման և Հայոց ցեղասպանության պատմության հիմնահարցերը Մ. Գ. Ներսիսյանի գիտական ժառանգության մեջ: Բեռնել սեղմագիրը


Եթիմյան Գ., Պետական իշխանության մարմինների քաղաքականությունը խորհրդահայ մշակույթի բնագավառում 1945-1990 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Խաչատրյան Ա., Եգիպտոսի հայկական համայնքը 1952-2007 թթ.: Բեռնել սեղմագիրը


Մարգարյան Ն., Հայ տարագիրները Սիրիայում և հայ-արաբական փոխհարաբերությունները (1915-1924 թթ.): Բեռնել սեղմագիրը


Միրօղլու Ա., Ստամբուլի հայ համայնքը (1923-1939 թթ.):Բեռնել սեղմագիրը


Թորոսյան Վ. Հայ աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները (XII դ. վերջ – XIV դ. սկիզբ): Բեռնել սեղմագիրը


Մալոյան Ա. Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դրությունը XVIII դ. երկրորդ կեսին: Բեռնել սեղմագիրը


Գևորգյան Զ., Կիլիկիայի հայկական պետությունը միջերկրածովյան առևտրի համակարգում (XIII-XIV դդ.): Բեռնել սեղմագիրը