ԼՈՒՅՍ ՏԵՍԱԾ ԳՐՔԵՐ, ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Գինոսյան Նաիրա, Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյան­քում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ): 

Գինոսյան Նաիրա, Հայերն Օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20-րդ դարի սկիզբ), ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

Մուրադյան Հակոբ  Երեմիա Տեւկանց (Տէր-Սարգսեանց), Տոհմային յիշատակարան. Գիրք Ը. (1868–1872 թթ.):

Լիլիթ Զաքարյան, Մասնակցային ժողովրդավարությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում:

Մյասնիկ Եսոյան,Հայկական հարցը Սիրիայի արաբալեզու մամուլում 1908-1914 թվականներին:

Ղարագյոզյան Արմեն, Հայոց հնագույն պատմության հարցեր:

Ղարագյոզյան Արմեն, Պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություններ:

Խաչատրյան Վալերի, Հայաստանի տեղանունները հայ պատմիչների երկերում:

Ջէրէճեան ԵղիկՄեծն Մուրատ (Համբարձում Բոյաջյան):

Տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեան, Յաւերժի ճամփու կերտիչներէն:

რუბენ საჰაპიანი, სომეხთა გენოციდი, თხილისი, 2015, 75 გგ. (Սահակյան Ռ.Օ., Հայոց ցեղասպանությունը):

Bakour Karapetian, Sumgait Diary – March 27 – April 5, 1988.

Գուրգէն Վարդանեան, Մշակույթը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում 1918-1920:

Հայ պարբերական մամորլի պատմություն 1900-1922, հ. 2

Խաչատրյան Վալերի, Հայկական հնագույն տեղանուններ: 

Գևորգ Ստեփանյան,«Համազասպ Սրվանձտյանց»:

Խոյեցյան Սեդա, Լեհական օրագիր:

Հովհաննես Ալեքսանյան, Հայկական Համայնքները Խորհրդային հանրապետություններում 1941-1991 թթ.: 

Հովհաննես Ալեքսանյան, Հայկական համայքները Խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941 թթ.:

Մելքոնյան Ա.Ա., Հայոց պատմություն (համառոտ ակնարկ):

Հակոբյան Արարատ, ՀՍԽՀ 1921 թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրւթյան մեջ:

Հակոբյան Արարատ, 1937 թվականը Հայաստանում:

Հակոբյան Արարատ, Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ.:

Հակոբյան Արարատ,Հայոց պատմություն:

Harutyunyan Hamlet, Mountainous Karabagh in 1918-1921.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Միջազգային գիտաժողով նվիրված «ԱՅԱՍ» ծովային հետազոտությունների Ակումբի 30-ամյակին:

Արևմտյան Հայաստանի ռազմաքաղաքական և վարչատնտեսական իրավիճակը (1914 թ. հուլիս - 1917 թ. փետրվար):

Ա-Դո, Իմ հիշողությունները:

Национальный вопрос и этнические формирования русской армии в годы Первой мировой войны: монография.

L'Arménie et la Géorgie en dialogue avec l'Europe : du Moyen Âge à nos jours.

Հայկազեան հայագիտական հանդես:

Հայաստանը և արաբական աշխարհը պատմություն և արդի խնդիրներ:

Հարությունյան Մարինե:

Պետրոս Շանշյանի մանկավարժական հայացքները, «Դպրատուն», գիտական  հոդվածների ժողովածու:

Պետրոս  Շանշյանի  բարենորոգչական գործունեությունը (համառոտ  ակնարկ«Կրթությունը և ԳիտությունըԱրցախում» ամսագիր:

Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը:

Армяне в истории и культуре России  XVIII- XX вв.

Ազդակ Բացառիկ 2019:

Արարատ Բացառիկ:

Հայոց Ցեղասպանության արտացոլումը 1915թ. մամուլի էջերում , Հատոր Առաջին:

Հայոց Ցեղասպանության արտացոլումը 1915թ. մամուլի էջերում , Հատոր Երկրորդ:

The Basis and oppartunities of applying to international Court on the case of the Armenian Genocide.

ԵՍՈՅԱՆ ՄՅԱՍՆԻԿ, ԿԱՀԻՐԵԻ «ԱՐԵՎ» ՕՐԱԹԵՐԹԻ ԱՐԱԲԵՐԵՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ:

ԽԱՌԱՏՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ, ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼՆ ԻՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻՆ (1900-1922):

Կարապետյան Մուրադ, Հայկական բանակը 1918-1920 թթ.:

Ավետիսյան Սուրեն, Հայաստանի կարմիր Խաչի ընկերության գործունեությունը 1920-1930-ական թվականներին:

Ավետիսյան Սուրեն, Անգլիական օգնության կոմիտեի (Անգլկոմ) գործունեությունը Հայաստանում 1920-ական թվականներին: